Slovinský Spolek Josipa Plečnika

Slovensko Društvo Jožeta Plečnika

STANOVY

Rory Hyde4

Photo: Rory Hyde / Flickr

STANOVY

Čl. 1 – Název a sídlo

Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika – Slovensko društvo Jožeta Plečnika z.s. (dále jen „spolek“)

Sídlo:Krameriova 674/5,26601 Beroun

Čl. 2 – Statut spolku

 1. Spolek je dobrovolné a nezávislé sdružení, sdružující členy na základě společného zájmu.
 2. Spolek je právnickou osobou.
 3. Hlavní činností spolku je naplňování jeho cílů. Spolek může k naplnění cílů spolku vyvíjet takovou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavní činností nebo v hospodárném využití majetku spolku.
 4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. 3 – Cíl činnosti spolku

 1. Cílem spolku je podpora a propagace slovinského umění a kultury a jejích protagonistů v českém prostředí, podpora zájemců o slovinské umění a slovinskou kulturu v českém prostředí a mimo území ČR a především sdílení společných zájmů prostřednictvím:
 • Budování vlastní národní identity a slovinského jazyka na území ČR
 • Podpory a prezentace kulturní, umělecké a vědecké tvorby Slovinců a členů spolku, žijících na území ČR
 • Organizace kulturních, uměleckých, duchovních, turistických, kulinárnícha sportovních akci
 • Zprostředkování kontaktu a informací mezi ČR a Slovinskem v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, sportu a sociální oblasti
 • Podpory integrace Slovinců, žijících na území ČR, do českého prostředí
 • Poskytovaní služeb, které Slovincům umožní bližší poznávání českého prostředí a české veřejnosti bližší seznámení se Slovinskem
 • Spolupráce s obdobnými spolky nejenom v rámci většinového národa v ČR, ale také se spolky národnostních menšin a se spolky cizinců v ČR a s obdobnými zahraničními spolky v rámci kulturních a vědeckých akcí
 • Přednášek a prezentací historického a současného vývoje slovinsko-českých kulturních a vědeckých vztahů
 • Vedení internetové stránky a průběžné informace o veškeré činnosti spolku prostřednictvím ostatních medií
 • Podpory rozvoje demokracie, obrany lidských práv, boje proti rasismu a xenofobii v rámci možností spolku.

Čl. 4 – Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku. Spolek sdružuje členy různých národů i národností, kteří se chtějí na jeho činnosti podílet.
 2. Členem spolku je každý, kdo splňuje podmínky členství a podá výkonnému výboru písemnou žádost za člena spolku a podepíše prohlášení o dodržování jeho stanov.
 3. Žádost o přijetí se předkládá nejbližšímu zasedání výkonného výboru spolku.
 4. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výkonný výbor spolku.
 5. Členství vzniká dnem přijetí za člena rozhodnutím výkonného výboru v souladu s odst. 1 tohoto článku stanov.
 6. Členství zaniká:
 • vystoupením člena dnem následujícím po dni písemného oznámení o vystoupení výkonnému výboru spolku,
 • úmrtím člena,
 • u právnické osoby jejím zánikem,
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze o porušování stanov spolku nebo jednáním, které je v rozporu s členstvím ve spolku. O vyloučení člena může členská schůze jednat pouze na základě doporučení výkonného výboru spolku a za předpokladu, že člen, o jehož vyloučení se jedná, jakož i ostatní členové spolku obdrží nejméně sedm dnů před stanoveným termínem jednaní oznámení, že členská schůze bude jednat o vyloučení člena. O vyloučení člena se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů s právem hlasovacím. Členská schůze rozhoduje o vyloučení člena i v případě jeho neúčasti, pokud mu byla pozvánka na jednání řádně odeslána.
 • zánikem spolku.
 • zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze z důvodu prodlení s úhradou členských příspěvků po dobu delší než jeden rok. Členství může být z důvodu neplacení čle